Zásady zpracování osobních údajů


Cílem těchto Zásad zpracování osobních údajů společnosti Value Outcomes s.r.o. vydaných společností Value Outcomes s.r.o., se sídlem Václavská 316/12, 120 00 Praha 2, IČ: 27079333, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. 94691 C, (dále jen „Zásady“ a „Value Outcomes“) je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje Value Outcomes (jako správce nebo zpracovatel) zpracovává o obchodních partnerech v rámci komunikace s nimi a zasílání informací o plánovaných odborných akcích a seminářích pořádaných Value Outcomes a zasílání dalších marketingových a obchodních sdělení, o lékařích a odborných pracovnících v rámci zasílání informací o nabídkách spolupráce v oblasti klinických studií, neintervenčních sledování, marketingových průzkumů nebo jiných projektů z oblasti RWE (Real-World Evidence), o fyzických osobách a potencionálních obchodních partnerech v rámci odpovědních formulářů na internetových stránkách Value Outcomes, k jakým účelům, na základě čeho a jak dlouho Value Outcomes tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

Tyto Zásady jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „nařízení“) za účelem zajištění informační povinnosti Value Outcomes jako správce dle čl. 13 GDPR.

Kategorie osobních údajů


Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou je Value Outcomes schopná identifikovat. V souvislosti s poskytováním služeb může ze strany Value Outcomes dojít ke zpracování následujících kategorií osobních údajů:

1. Základní osobní identifikační a kontaktní údaje, údaje o poskytnutých službách
a jejich ceně

Tyto údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smluv nebo Dohod o provedení práce.

Jedná se zejména o tyto údaje:

 • -  Akademický titul
 • -  Jméno a příjmení
 • -  Název společnosti
 • -  Rodné číslo
 • -  Číslo OP
 • -  Zdravotní pojišťovna
 • -  IČO, DIČ
 • -  Adresa trvalého pobytu
 • -  Adresa sídla nebo místa podnikání
 • -  Fakturační adresa
 • -  Identifikační údaje zástupce společnosti nebo kontaktní osoby
 • -  Identifikační údaje kontaktní osoby pro vyúčtování
 • -  Kontaktní telefonní číslo
 • -  Kontaktní e-mail
 • -  Bankovní spojení
 • -  Druh a specifikace poskytované služby
 • -  Objem poskytnutých služeb a jejich cena
 • -  Podpis

2. Osobní údaje zpracovávané na základě udělení souhlasu

Zpracování těchto údajů není nezbytně nutné k plnění smlouvy nebo zákonných povinností Value Outcomes, ale jejich zpracování umožní Value Outcomes zaměřit správně komunikaci ohledně nabídky služeb, zasílání informací o plánovaných odborných akcích a seminářích pořádaných Value Outcomes, zasílání nabídek ke spolupráci, zasílání dalších marketingových a obchodních sdělení. Tyto údaje jsou zpracovány jen v případě udělení souhlasu a mohou být zpracovány po dobu platnosti souhlasu.

Jedná se o tyto kontaktní údaje fyzických osob:

 • -  Jméno a příjmení
 • -  Telefonní číslo
 • -  Emailová adresa
 • -  Zaměstnavatel
 • -  Pracovní pozice
 • -  Název a typ pracoviště
 • -  Odborná specializace

Účely, právní důvody a doby zpracování
osobních údajů


Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy nebo na základě zákona (bez souhlasu), pro jiné pouze na základě souhlasu.

1. Zpracovávání osobních údajů z důvodu plnění smlouvy nebo plnění zákonných povinností

Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy a plnění zákonných povinností Value Outcomes je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely není potřeba souhlas. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.

2. Zpracovávání osobních údajů na základě udělení souhlasu

Poskytnutí souhlasu je dobrovolné a je jej možno kdykoli odvolat. Souhlas zůstává v platnosti po dobu nezbytnou dobu vzhledem k účelu, pro kterým byl získán, případně do odvolání souhlasu (podle toho, která skutečnost nastane dříve). Pokud subjekt údajů svůj souhlas odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů ze strany Value Outcomes pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, v souladu s těmito zásadami zpracování osobních údajů.

OBCHODNÍ PARTNER

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

 • -  Jméno a příjmení
 • -  Telefonní číslo
 • -  Emailová adresa
 • -  Zaměstnavatel
 • -  Pracovní pozice

Účely zpracování

Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů za účelem zasílání informací o plánovaných odborných akcích a seminářích pořádaných Value Outcomes, nabídce služeb Value Outcomes nebo zasílání dalších marketingových a obchodních sdělení, konkrétně:

 • -  Nabízení a dodávání našich služeb
 • -  Zjišťování informací o Vaší spokojenosti se službami a akcemi Value Outcomes
 • -  Interní analýzy proběhlých vzdělávacích akcí a jiných událostí

LÉKAŘ (ODBORNÝ PRACOVNÍK)

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

 • -  Jméno a příjmení
 • -  Telefonní číslo
 • -  Emailová adresa
 • -  Název a typ pracoviště
 • -  Odborná specializace

Účely zpracování

Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů za účelem zasílání informací o nabídkách spolupráce s Value Outcomes v oblasti klinických studií, neintervenčních sledování, marketingových průzkumů nebo jiných projektů z oblasti RWE (Real-World Evidence) a za účelem zasílání informací o plánovaných odborných akcích a seminářích pořádaných Value Outcomes, konkrétně:

 • -  Nabídky spolupráce na konkrétních projektech v oblasti sběru dat
 • -  Optimalizace naší komunikace, a to včetně vedení interní databáze lékařů
      v různých oborech medicíny, kteří již v minulosti s námi spolupracovali nebo
      mají v budoucnosti zájem spolupracovat na projektech
 • -  Zjišťování informací o Vaší spokojenosti se službami a akcemi Value Outcomes
 • -  Interní analýzy proběhlých vzdělávacích akcí a jiných událostí

FYZICKÁ OSOBA (POTENCIONÁLNÍ OBCHODNÍ PARTNER)

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

 • -  Jméno a příjmení
 • -  Telefonní číslo

Účely zpracování

Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů v rámci odpovědních formulářů na internetových stránkách Value Outcomes za účelem zaslání nabídky služeb Value Outcomes, zasílání dalších marketingových a obchodních sdělení a zasílání informací o plánovaných odborných akcích a seminářích pořádaných Value Outcomes, konkrétně:

 • -  Nabízení a dodávání našich služeb
 • -  Zasílání pozvánek na odborné akce a semináře pořádané Value Outcomes
 • -  Zjišťování informací o spokojenosti se službami a akcemi Value Outcomes
 • -  Interní analýzy proběhlých vzdělávacích akcí a jiných událostí

Zpřístupnění osobních údajů


Osobní údaje může Value Outcomes zpřístupnit svým poskytovatelům služeb, třetím stranám, jako jsou služby IT, webový hosting a správa databáze, hosting mobilních aplikací, e-mailové služby a služby přímé doručovací pošty, auditorské služby a jiné služby, za účelem umožnění poskytnutí služeb a v souladu s platnými zákony nebo z důvodu reakce na požadavky orgánů veřejné moci.

Aktuální seznam poskytovatelů služeb:

Core Security s.r.o. se sídlem Kutnohorská 369/80, 109 00, Praha 10, IČ: 01545892 – služby IT, e-mailové služby

Cogvio s.r.o. se sídlem Sudoměřská 1413/2, Žižkov, 130 00 Praha 3 – webový hosting a správa databáze

Práva subjektů údajů v souvislosti se zpracováním
osobních údajů


Dle nařízení bude mít subjekt údajů od 25. 5. 2018 v případě, že bude pro Value Outcomes identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže Value Outcomes svoji totožnost, následující práva.

1. Právo na přístup k osobním údajům

Dle čl. 15 GDPR má subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od společnosti Value Outcomes:

 • -  Potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje
 • -  Informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů,
     příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době
     zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz
     osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování
     nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, o právu podat stížnost
     u dozorového úřadu, o právu na informace o veškerých dostupných informacích
     o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti,
     že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných
     zárukách při předání údajů mimo EU
 • -  V případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii
     osobních údajů.

V případě opakované žádosti bude Value Outcomes oprávněna za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.
Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace bude možné uplatnit písemně na adresu sídla Value Outcomes nebo elektronicky na e-mailovou adresu valueoutcomes@valueoutcomes.cz.

2. Právo na opravu nepřesných údajů

Dle čl. 16 GDPR má subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude Value Outcomes zpracovávat. Zároveň je povinen Value Outcomes poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm zpracovává, nejsou přesné. Oprava bude provedena bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti.

3. Právo na výmaz

Dle čl. 17 GDPR má subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud Value Outcomes neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Value Outcomes má nastaveny mechanismy pro zajištění anonymizace či výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány. Pokud se subjekt údajů domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může se na Value Outcomes obrátit písemně na adresu sídla Value Outcomes nebo elektronicky na e-mailovou adresu valueoutcomes@valueoutcomes.cz.

4. Právo na omezení zpracování

Dle čl. 18 GDPR má subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to písemně na adresu sídla Value Outcomes nebo elektronicky na e-mailovou adresu valueoutcomes@valueoutcomes.cz.

5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Dle čl. 19 GDPR má subjekt údajů právo na oznámení ze strany Value Outcomes v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

6. Právo na přenositelnost osobních údajů

Dle čl. 20 GDPR má subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat Value Outcomes o předání těchto údajů jinému správci.

7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle čl. 21 GDPR má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů Value Outcomes. V případě, že Value Outcomes neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, Value Outcomes zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné poslat písemně na adresu sídla Value Outcomes nebo elektronicky na e-mailovou adresu valueoutcomes@valueoutcomes.cz.

8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů účinný od 25.5.2018 je možné kdykoliv po tomto datu odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to písemně na adresu sídla Value Outcomes nebo elektronicky na e-mailovou adresu valueoutcomes@valueoutcomes.cz.

9. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).